Thống kê
Hôm nay : 252
Tháng 03 : 891
Năm 2021 : 2.603
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Mầm non Thịnh Đán xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động giáo dục trong thời gian học sinh tạm dừng tới trường phòng, chống dịch covid-19.

Căn cứ CV số 558/UBND-KGVX ngày 15/02/2021 của UBND Tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán 2021;

Căn cứ CV số 236/SGDĐT-CTTT của Sở GDĐT Tỉnh Thái Nguyên về việc cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 17/02/2021 đến ngày 28/02/2021;

Căn cứ CV số 114/GDĐT-CM của Phòng GDĐT Thành phố Thái Nguyên về việc Hướng dẫn chăm sóc giáo dục trẻ trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19;

Căn cứ CV số 126/GDĐT-CM của Phòng GDĐT Thành phố Thái Nguyên về việc cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 17/02/2021 đến ngày 28/02/2021;

Căn cứ CV số 130/GDĐT-CM của Phòng GDĐT Thành phố Thái Nguyên về việc hướng dẫn quản lý thực hiện CTGDMN trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19.

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC QUA VIDEO DỊCH COVID-19.docx

Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, trường MN Thịnh Đán xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động giáo dục trong thời gian tạm dừng tới trường phòng, chống dịch covid-19 như sau:

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC QUA VIDEO DỊCH COVID-19.docx

 

 

   P            PHÒNG GDĐT TP THÁI NGUYÊN

  T   

              TRƯỜNG MẦM NON THỊNH ĐÁN

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Thịnh Đán, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện phân công nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và thực hiện công tác giảng dạy trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19

Căn cứ CV số 558/UBND-KGVX ngày 15/02/2021 của UBND Tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán 2021;

Căn cứ CV số 236/SGDĐT-CTTT của Sở GDĐT Tỉnh Thái Nguyên về việc cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 17/02/2021 đến ngày 28/02/2021;

Căn cứ CV số 114/GDĐT-CM của Phòng GDĐT Thành phố Thái Nguyên về việc Hướng dẫn chăm sóc giáo dục trẻ trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19;

Căn cứ CV số 126/GDĐT-CM của Phòng GDĐT Thành phố Thái Nguyên về việc cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 17/02/2021 đến ngày 28/02/2021;

Căn cứ CV số 130/GDĐT-CM của Phòng GDĐT Thành phố Thái Nguyên về việc hướng dẫn quản lý thực hiện CTGDMN trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19.

Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, trường MN Thịnh Đán xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động giáo dục trong thời gian học sinh tạm dừng tới trường phòng, chống dịch covid-19 như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tăng cường triển khai các hoạt động giáo dục học sinh nhà trường tạm dừng đến trường từ ngày 17/02/2021 đến ngày 28/02/2021 để phòng, chống dịch Covid-19.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức triển khai các giải pháp hợp lý để tổ chức các hoạt động giáo dục trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường không làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

- Xác định được các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, xây dựng các phương án phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường và của địa phương.

          - Đa dạng hóa việc tổ chức các hình thức học nhằm ứng phó với dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

          - Đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường sau thời gian học sinh tạm dừng đến trường.

       II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của các cấp, ngành giáo dục về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

- Chỉ đạo giáo viên xây dựng video có các nội dung về chăm sóc, giáo dục, vui chơi cho trẻ mầm non để hỗ trợ cha mẹ trẻ trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình trong thời gian từ ngày 17/02/2021 đến ngày 28/02/2021.

- Mỗi video ngắn gọn, đảm bảo thời lượng từ 3-5 phút, các nội dung, hình thức hướng dẫn hoạt động cho trẻ em tại nhà phải đảm bảo yêu cầu về giáo dục và an toàn, đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện tại gia đình.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên và cha mẹ trẻ thông qua các công cụ như zalo, messenger, tin nhắn điện tử theo nhóm/lớp cùng một số công cụ khác.

 - Xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ GV, NV đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn của nhà trường. Phân công lịch dạy học qua video, phân công lịch trực ban phòng, chống dịch covid-19 (Có lịch phân công kèm theo).

        III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trực tuyến thông qua hệ thống họp zoom phân công cụ thể giáo viên quay 02 video nội dung bao gồm các hoạt động học theo kế hoạch chủ đề đã xây dựng đầu năm học theo chương trình GDMN và nội dung tự chọn về chăm sóc, giáo dục trẻ, các hoạt động vui chơi, kỹ năng sống, làm đồ chơi….đảm bảo yêu cầu về giáo dục và an toàn, đơn giản dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện tại gia đình. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

A. BAN GIÁM HIỆU

1. Hiệu trưởng

- Chỉ đạo chung.

- Triển khai văn bản của các cấp về chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 và công tác chuyên môn trong thời gian phòng chống dịch tới GV, NV.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động trong nhà trường.

- Đánh giá kết quả các hoạt động của nhà trường.

2. Phó hiệu trưởng

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kiểm duyệt các hoạt động giáo viên.

- Tổng hợp kết quả các hoạt động chuyên môn của nhà trường.

- Báo cáo công tác chuyên môn của nhà trường trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

- Chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được phân công.

B. GIÁO VIÊN

- Lập kế hoạch xây dựng các video phù hợp với nhóm lớp chủ nhiệm phù hợp với kế hoạch chủ đề đã xây dựng đầu năm học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám hiệu.

- Chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được phân công.

C. NHÂN VIÊN

 - Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo vị trí việc làm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám hiệu.

- Chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được phân công.

- Bảng phân công lịch trực ban phòng, chống Covid-19 và xây dựng video hỗ trợ cha mẹ trẻ trong việc lựa chọn các giải pháp cho trẻ vui chơi tại gia đình.

(Thời gian thực hiện từ ngày 22/02 đến ngày 26/02/2021)

STT

THỜI GIAN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Thứ hai

Ngày 22/02/2021

- Phạm Thị Chuyền

- Nguyễn Thị Bích Hợp

- Đỗ Thị Mỹ Lệ

- Lê Thị Thúy

- Phạm Thị Hiến

- Quay video theo kế hoạch đã xây dựng tại các lớp.

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Nhân viên Y tế

Nhân viên KT

Giáo viên BC

 

2

Thứ ba

Ngày 23/02/2021

- Phạm Thị Chuyền

- Nguyễn Thị Bích Hợp

- Đỗ Thị Mỹ Lệ

- Lê Thị Thúy

- Phạm Thị Hiến

- Quay video theo kế hoạch đã xây dựng tại các lớp.

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Nhân viên Y tế

Nhân viên KT

Giáo viên BC

3

Thứ tư

Ngày 24/02/2021

- Phạm Thị Chuyền

- Nguyễn Thị Bích Hợp

- Đỗ Thị Mỹ Lệ

- Lê Thị Thúy

- Phạm Thị Hiến

- Quay video theo kế hoạch đã xây dựng tại các lớp.

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Nhân viên Y tế

Nhân viên KT

Giáo viên BC

4

Thứ năm

Ngày 25/02/2021

- Phạm Thị Chuyền

- Nguyễn Thị Bích Hợp

- Đỗ Thị Mỹ Lệ

- Lê Thị Thúy

- Phạm Thị Hiến

- Quay video theo kế hoạch đã xây dựng tại các lớp.

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Nhân viên Y tế

Nhân viên KT

Giáo viên BC

 

5

Thứ sáu

Ngày 26/02/2021

- Phạm Thị Chuyền

- Nguyễn Thị Bích Hợp

- Đỗ Thị Mỹ Lệ

- Lê Thị Thúy

- Phạm Thị Hiến

- Quay video theo kế hoạch đã xây dựng tại các lớp.

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Nhân viên Y tế

Nhân viên KT

Giáo viên BC

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19

- Thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh:

+ Tiếp tục tuyên truyền thông sâu, rộng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh học sinh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch bệnh Covid- 19 theo đúng chỉ đạo các cấp trên.

+ Ban giám hiệu quản lý chặt chẽ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Yêu cầu CBGV, NV đi ra ngoài thành phố phải báo cáo về Ban giám hiệu để báo cáo phòng GDĐT; tạm dừng các lớp tập huấn, gặp mặt đầu xuân; tham gia các lễ hội, du lịch đến vùng có dịch trong giai đoạn hiện nay; Khuyến cáo thực hiện 5K đặc biệt đeo khẩu trang tại nơi đông người và không tụ tập nơi đông người. Không đến bệnh viện thăm nom người bệnh.

+ Chủ động rà soát, lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên và gia đình học sinh một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác về các trường hợp, các đối tượng có liên quan đến tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, báo cáo về Phòng GDĐT.

+ Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nhà trường, trang bị và thực hiện người ra vào trường sử dụng nước sát khuẩn tay thường xuyên; yêu cầu 100% đeo khẩu trang bắt buộc, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học và bệnh viện.

+ Lên lịch trực ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên tại nhà trường hàng ngày và phân công thực hiện nhiệm vụ cho từng thành viên.

+ Triển khai cập nhật thông tin trên phần mềm “An toàn Covid-19” theo yêu cầu tại công văn chỉ đạo của Sở giáo dục, thực hiện báo cáo định kỳ theo qui định. Tái khởi động phần mềm Bluezone.

2. Chỉ đạo hiệu quả giáo viên xây dựng video gửi tới phụ huynh thông qua nhóm zalo tại lớp

- Giáo viên xây dựng video có các nội dung về chăm sóc, giáo dục, vui chơi cho trẻ mầm non để hỗ trợ cha mẹ trẻ trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình và các video đó phải đảm bảo yêu cầu về giáo dục và an toàn, đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện tại gia đình.

- Giáo viên các lớp kết hợp việc khử khuẩn, dọn vệ sinh các phòng học thường xuyên, đảm bảo vệ sinh nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ dịch.

Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục trong thời gian học sinh tạm dừng tới trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 22/02 đến ngày 26/02/2021 của trường Mầm non Thịnh ĐánKế hoạch có thể được bổ sung, điều chỉnh theo công văn chỉ đạo của cấp trên. Yêu cầu các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công góp phần hoàn thành tốt kế hoạch đề ra./.

 

Nơi nhận:

Phòng GD (b/c);

- CBGVNV(t/h);

- Website trường;

- Lưu: VT.

                         T/M BAN GIÁM HIỆU

                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                   Phạm Thị Chuyền

 

 


Tác giả: admin
Nguồn:mnthinhdan.thainguyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan