Họ và tên: Mã Thị Cẩm Tú

Ngày sinh: 22/01/1982

Chức vụ: TTCM - Dạy lớp MGB 3-4 tuổi C1

Trình độ chuyên môn: Đại học mầm non

 

Họ và tên: Trần Thị Ngọc Ánh

Ngày sinh: 106/10/1990

Chức vụ: Tổ phó MG - Dạy lớp MGB 3-4 tuổi C2

Trình độ chuyên môn: Đại học mầm non

 

Họ và tên: Phạm Thị Lan

Ngày sinh: 21/05/1991

Chức vụ: Giáo viên lớp MGB 3-4 tuổi C1

Trình độ chuyên môn: Trung cấp mầm non

 

Họ và tên: Nguyễn Thùy Dương

Ngày sinh: 15/02/1988

Chức vụ: Giáo viên lớp MGB 3-4 tuổi C3

Trình độ chuyên môn: Đại học mầm non

 

Họ và tên: Nguyễn Phương Thảo

Ngày sinh: 18/07/1997

Chức vụ: Giáo viên lớp MGB 3-4 tuổi C3

Trình độ chuyên môn: Đại học mầm non

 

Họ và tên: Trịnh Thị Dung

Ngày sinh: 18/09/1987

Chức vụ: Giáo viên lớp MGB 3-4 tuổi C1

Trình độ chuyên môn: Đại học mầm non

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh

Ngày sinh: 10/10/1991

Chức vụ: Giáo viên lớp 24-36 tháng D1

Trình độ chuyên môn: Đại học mầm non

 

Họ và tên: Ma Thị Dừa

Ngày sinh: 30/10/1985

Chức vụ: Giáo viên lớp 24-36 tháng D2

Trình độ chuyên môn: Đại học mầm non